BTC/LTC/ETH/ETC/ZEC/XMR/DASH每日挖矿收益对比

挖矿收益对比表 (生成时间:2018-03-20 10:07)

矿机-币种 参考价格 算力 功率 计算器 每日出矿量 每日收益 回本时间
阿瓦隆A741- BTC ¥6600 7300 G 1150 瓦 BTC收益计算 比特币:0.000546 BTC ¥29.16 226 天
蚂蚁S9矿机14T - BTC ¥13000 1400 G 1400 瓦 BTC收益计算 比特币:0.001047 BTC ¥55.93 232 天
A4莱特矿机 - LTC ¥12000 275 MH/s 1000 瓦 LTC收益计算 莱特币:0.023007 LTC ¥23.02 521 天
蚂蚁L3+ - LTC ¥14000 504 MH/s 800 瓦 LTC收益计算 莱特币:0.042165 LTC ¥42.18 332 天
达世DX11-22G-DASH ¥20000 22G 1500瓦 DASH收益计算 达世币:0.01108 dash ¥28.42 704 天
蚂蚁矿机D3 - DASH ¥12000 17G 1200瓦 DASH收益计算 达世币:0.008562 dash ¥21.96 546 天
1063*6卡-ZEC ¥11000 1500 Sol/s 850 瓦 ZEC收益计算 零币 :0.01609749 ZEC ¥25.09 438 天
1063*6卡-ETH ¥11000 144 MHash 850 瓦 ETH收益计算 以太坊 :0.01105776 ETH ¥37.89 290 天
1063*6卡-ETC ¥11000 144 MHash 850 瓦 ETC收益计算 以太经典 :0.30032496 ETC ¥36.01 306 天
1063*6卡-XMR ¥11000 3300 H/s 850 瓦 XMR收益计算 门罗币 :0.01269785 XMR ¥17.14 642 天
488*6卡-ZEC ¥14000 1800 Sol/s 1150 瓦 ZEC收益计算 零币 :0.01931699 ZEC ¥30.11 465 天
488*6卡-ETH ¥14000 180 MHash 1150 瓦 ETH收益计算 以太坊 :0.0138222 ETH ¥47.37 296 天
488*6卡-ETC ¥14000 180 MHash 1150 瓦 ETC收益计算 以太经典 :0.3754062 ETC ¥45.01 311 天
488*6卡-XMR ¥14000 4500 H/s 1150 瓦 XMR收益计算 门罗币 :0.01731525 XMR ¥23.38 599 天

挖矿收益对比图表-wk588.com(数据生成时间:2018-03-20 10:07)

阿瓦隆矿机A741
¥29.16
蚂蚁S9矿机14T
wk588.com ¥55.93
A4莱特矿机275M
¥23.02
蚂蚁L3+矿机
wk588.com ¥42.18
达世DX11-22G
¥28.42
蚂蚁矿机D3-17G
wk588.com
wk588.com ¥21.96
1063*6卡-ZEC
¥25.09
1063*6卡-ETH
wk588.com ¥37.89
1063*6卡-ETC
¥36.01
1063*6卡-XMR
wk588.com ¥17.14
480-8G*6卡-ZEC
¥30.11
480-8G*6卡-ETH
wk588.com ¥47.37
480-8G*6卡-ETC
¥45.01
480-8G*6卡-XMR
wk588.com ¥23.38

挖矿回本时间对比图表

阿瓦隆矿机A741
226 天
蚂蚁S9矿机14T
wk588.com 232 天
A4莱特矿机275M
521 天
蚂蚁L3+矿机
wk588.com 332 天
达世DX11-22G
704 天
蚂蚁矿机D3-17G
wk588.com
wk588.com 546 天
1063*6卡-ZEC
438 天
1063*6卡-ETH
wk588.com 290 天
1063*6卡-ETC
306 天
1063*6卡-XMR
wk588.com 642 天
480-8G*6卡-ZEC
465 天
480-8G*6卡-ETH
wk588.com 296 天
480-8G*6卡-ETC
311 天
480-8G*6卡-XMR
wk588.com 599 天